Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie III o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu należącego do PWSZ w Koninie - Rok 2014 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Ostatnia aktualizacja strony: 12.12.2018, 10:44

Rok 2014

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 15 stycznia 2014

Ogłoszenie III o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu należącego do PWSZ w Koninie

Ogłoszenie o III publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu należącego do PWSZ w Koninie
 
PWSZ-III-AGOO-P1-29020-1/2014
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel.63 2497221, 2497202 , fax 63 2497201
e-mail: anna.kruszynska@konin.edu.pl
www.pwsz.konin.edu.pl
2. Przedmiot przetargu:
2.1. Samochód osobowy marki SKODA SUPERB model o następujących danych technicznych:
Rok produkcji:                                    2006
Data pierwszej rejestracji:                 14.02.2006 r.
Nr rejestracyjny:                                                 PN 20557
Nr identyfikacyjny (VIN):                 TMBCL63U969112497
Kolor nadwozia:                                                 czarny
Pojemność silnika:                              1781,00 cm ³
Rodzaj silnika:                                   benzynowy
Rodzaj nadwozia:                              sedan (5-drzwiowy)
Rodzaj skrzyni biegów:                     manualna 5 -biegowa
Przebieg:                                               300 087 km
Badania techniczne ważne do:        14.02.2014 r.
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, garażowany, posiadający wszystkie niezbędne przeglądy techniczne. W wyposażeniu dodatkowym auto posiada: ABS,  ESP, Climatronic, centralny zamek na pilota, autoalarm z monitoringiem wnętrza, immobiliser, elektrycznie podnoszone szyby, 6 poduszek powietrznych, lusterka boczne podgrzewane regulowane elektrycznie, podgrzewana tylna szyba, światła przeciwmgielne, reflektory Biksenonowe, podgrzewane przednie siedzenia, wspomaganie układu kierowniczego, radio, 3 pary kluczyków oryginalnych, pełne koło zapasowe, klimatyzowane schowki i podłokietnik, blokada skrzyni biegów – MULTILOCK, czujniki parkowania – tył pojazdu. Pojazd aktualnie ma zamontowane koła z oponami zimowymi (koła z oponami letnimi sprzedane będą w cenie samochodu). Pojazd posiada ubytki lakieru w części przedniej pojazdu "grill".
 
3. Tryb przetargu: 
pisemny przetarg ofertowy
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
3.1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
3.2. miejsce zamieszkania (siedziba),
3.3. numer telefonu,
3.4.numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów
i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
3.5. datę sporządzenia oferty,
3.6. oferowaną cenę,
3.7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.
4. Cena wywoławcza samochodu:
4.1. Cena wywoławcza samochodu marki SKODA SUPERB wynosi 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy zł 00/100). Cenę szacunkową ustalono na podstawie opinii o wartości rynkowej pojazdu sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego (cena wywoławcza stanowi około 70 % ceny szacunkowej).
 
Przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1, pkt 2 oraz  ust. 2 Ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011, nr 177, poz. 1054).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
-  Dla samochodu marki SKODA SUPERB – 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąć pięćset zł 00/100).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  nr22150014611214600147750000  (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet  ceny.
5. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
„Oferta na zakup samochodu SKODA SUPERB”
Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie ul. Przyjaźni 1, pokój nr 126 (Sekretariat Kanclerza). Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy można pobrać
w siedzibie sprzedającego tj. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie ul. Przyjaźni 1, pokój nr 117   lub ze stronywww.pwsz.konin.edu.pl
Ostateczny termin składania ofert ustala się na 27.01.2014 r. do godz. 11:00.
Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.
Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 
5.1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
5.2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 27.01.2014 r. o godz. 11:30, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Konine przy ul. Przyjaźni 1.
7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Pojazd będzie udostępniany osobom zainteresowanym w siedzibie sprzedającego tj. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Konine przy ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Anna Kruszyńska tel. 63 249 72 21
8.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.9.Inne informacje: 
9.1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
9.2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.
9.3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
9.4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
9.5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
 
Z up. Rektora PWSZ w Koninie
po Kanclerz PWSZ w Koninie
mgr Danuta Rakowska


 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 15.01.2014
Data modyfikacji : 22.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
mgr Anna Kruszyńska
©2006-2018 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL